Rani Plasts uppförandekod

Vår uppförandekod definierar hur vi bedriver vår verksamhet på Rani Plast och återspeglar våra värderingar, vår strategi och vår ledarskapsstil.

Vår uppförandekod reflekterar våra etiska standarder, och ger oss vägledning när det gäller hur vi ska behandla varandra, i kontakten med kunder, leverantörer, samarbetspartner, lokalsamhällen och myndigheter.

Brott mot vår uppförandekod kan rapporteras anonymt via vår externa Speak Up-kanal eller genom vår interna feedback-kanal.

Uppförandekoden hjälper oss alla att varje dag fatta rätt beslut. När vi handlar med integritet främjar vi en säker, respektfull och sund arbetsplats.

Stefan Kaptens

VD Ab Rani Plast Oy

Serviceinriktad

Vi är engagerade och passionerade för allt vi gör på Rani Plast. Vårt förhållningssätt till kunder är professionellt, personligt och flexibelt, och vi gör det lilla extra. Våra kärnvärden återspeglas i vårt dagliga arbete och beteendet hos alla inom organisationen.

Rani-familjen

Vi bryr oss om våra anställda och kunderna, och det är mycket viktigt för oss att bygga ärliga och pålitliga relationer.

Vårt ansvar

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar. Det betyder att vi arbetar för att nå våra hållbarhetsmål genom långsiktiga och omfattande program.

Hur vi behandlar andra

Vi respekterar mänskliga rättigheter

Vi respekterar och följer internationella mänskliga rättigheter och följer anställningspraxis och arbetsnormer som är rättvisa. Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartner sköter sin affärsverksamhet på samma etiska sätt som vi gör.

Vi är en inkluderande och rättvis arbetsgivare

Vi värdesätter mångfald, inkludering och rättvis behandling vid rekrytering och när det kommer till de anställdas möjligheter att utvecklas och avancera. Vi har också vidtagit åtgärder för att identifiera och korrigera löneskillnader.

Bjîlas10

Vi bryr oss om arbetssäkerhet

Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och inspirerande arbetsplats och bryr oss om våra anställdas säkerhet, trygghet och välbefinnande. Vi strävar efter en olycksfri arbetsmiljö och involverar anställda, entreprenörer och samarbetspartner i vårt säkerhetsarbete, exempelvis genom säkerhetsutbildning. Våra förmän stöder medarbetarna i deras strävan att uppnå och upprätthålla en god balans mellan arbete och privatliv.

210109_esk_0132-2

Hur vi bedriver affärsverksamhet

Rani_No_corruption

Vi tolererar inte mutor eller korruption

Vi driver affärsverksamhet lagligt och etiskt. Vi följer tillämpliga nationella och internationella lagar och våra marknaders regler och konventioner. Vi agerar i enlighet med principerna för god bolagsstyrning. Vi gör endast affärer med leverantörer och samarbetspartner som tillämpar relevanta lagar och uppfyller våra krav.

Vi förbjuder strängt alla former av mutor eller korruption och uppmuntrar våra anställda och samarbetspartner att rapportera eventuella överträdelser via lämpliga kanaler.

Rani_truthful_communiction

Vi kommunicerar och marknadsför våra produkter och tjänster på ett sanningsenligt och ansvarsfullt sätt

Vi kommunicerar öppet och undviker falska påståenden om våra produkter och tjänster. Vi följer riktlinjerna för ansvarsfull marknadskommunikation och förväntar oss att våra representanter följer samma principer.

Rani_Collaborate_openly

Vi samarbetar öppet med alla tredje parter

Våra relationer med tredje parter spelar en viktig roll för att vi ska uppnå våra affärsmål och bygger på öppenhet, ömsesidig ärlighet och förtroende. Vi förväntar oss att våra samarbetspartner tillämpar relevanta lagar, sekretessavtal och affärsetiska principer.

Rani_protect_info

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi respekterar integritet och skyddar personlig information om våra tillgångar, kunder, affärspartner och anställda. Vi är GDPR-kompatibla och följer bästa praxis för att hålla data säkra och skyddade.

Hur vi engagerar oss i världen

Vi skyddar Rani Plasts rykte

Vi förväntar oss att våra anställda agerar sakligt och diplomatiskt. Vi vill dock betona att de anställdas åsikter är personliga och inte i alla situationer representerar Rani Plasts värderingar. Anställda bör undvika att dela åsikter och uttalanden som kan skada företagets rykte på sociala medier.

Vi stöder det lokala samhället

Vi stöder vårt lokalsamhälle genom att göra donationer och sponsra lokala institutioner. Alla donerade medel, oavsett belopp måste godkännas internt.

Vi skyddar miljön

Våra produkter är tillverkade på ett hållbart sätt. Vi uppmuntrar våra kunder att använda och återvinna produkter på ett ändamålsenligt sätt  och att stödja den cirkulära ekonomin. Hållbar utveckling och miljöansvar är viktiga faktorer för produktdesign och företagets strategiska utveckling. Vi strävar efter att uppnå klimatneutralitet år 2035.

Rani Speak Up2

Orosanmälan

Vi förbinder oss att strikt följa vår uppförandekod och ser gärna att eventuella överträdelser rapporteras via lämpliga kanaler. Vi tillhandahåller en intern rapporteringskanal på vår intranätportal och en Speak Up-kanal på vår webbplats för extern rapportering.

Rani Speak-Up kanal