Miljö

Plast sparar energi

Den huvudsakliga råvaran i de flesta plaster är olja. Det ledde till att plast under sjuttiotalets oljekriser beskylldes för att slösa med olja som är en icke förnyelsebar naturresurs. Man började också förknippa plast med slit och släng. Mycket har hänt sedan dess, men hos många lever de gamla myterna om plasten kvar. I själva verket sparar plaster energi, gör att maten räcker till fler och går utmärkt att återanvända och återvinna.

Tillverkningen av plast står för bara fyra procent av världens oljeförbrukning. Dessa fyra procent används dessutom så effektivt att man totalt sett sparar mera olja än vad som går åt vid tillverkningen. Det beror framför allt på plasternas låga vikt, men också på deras goda isoleringsförmåga.

Plast är hållbart och återvinningsbart

Det faktum att plasten fick dåligt rykte på 70-talet beror på att varken avfallshanteringen eller återvinningen var särskilt välutvecklade då.  Plast är ett hållbart material, vilket gör att t.ex. plastflaskor kan återanvändas på samma sätt som glas. Och det som inte kan återanvändas kan återvinnas, antingen som material för ny plasttillverkning eller som energirikt bränsle.

Plast är i själva verket lagrad energi. Förbränning av plast ger nästan lika mycket energi som förbränning av eldningsolja. Fördelen med plaster är att de först används till något nyttigt innan de blir värdefull energi.

Också som material i industrin sparar plast energi och pengar jämfört med mångaandra material. Med plast kan man tillverka komplicerade produkter i ett enda moment, vilket förenklar produktionen avsevärt. Till exempel i bilindustrin kan delar produceras i ett enda stycke. Det gör att man slipper flera energikrävande delmoment i tillverkningen, vilket i slutändan leder både till lägre priser och lägre miljöbelastning.

Transporter av produkter som förpackas i plast sparar mycket bränsle

Transporter av produkter som förpackas i plast sparar mycket bränsle tack vare att plast är ett lätt material. Plast är ett synnerligen effektivt förpackningsmaterial för de flesta livsmedel. I tredje världen förstörs upp till hälften av all mat innan den når konsumenterna, bland annat på grund av dålig lagerhållning och brist på förpackningar. I västvärlden förstörs bara ca två procent av all mat tack vare effektiva förpackningar och bra förvaring. Tänk om man också i andra länder kunde packa hälften av all mat i plast. Hur många flera människor skulle maten räcka till då?

I västvärlden förstörs bara ca två procent av all mat tack vare effektiva förpackningar och bra förvaring.

Samma sak gäller vatten, som är en självklarhet i den rika världen. Men en fjärdedel av jordens befolkning saknar tillgång till rent vatten. Den siffran kunde minskas genom billiga och lättbyggda plaströrssystem för vattendistribution samt lätta, billiga plastförpackningar för vatten.

I jordbruket hjälper användning av plastfilm till att skydda och bevara skörden

En av Ranis mest välbekanta produkter RaniWrap är den plastfilm som paketerar in ensilageskördens stora balar. Genom att packa sommarens vallskörd i plast, kan jordbrukaren skörda tidigare och djuren får ett foder med högre näringsinnehåll. Plastfilm används i jordbruket också för att täcka över jorden och grödorna och se till att mängden vatten, värme och sol blir optimal.

En av plastens huvudsakliga egenskaper är att den varken rostar eller ruttnar och därför kräver litet underhåll. Plast står emot korrosion från vatten och kemikalier, vilket innebär minskat slitage och ökad livslängd. Det har gjort plast till ett användbart och energisparande byggnadsmaterial i rör och olika isoleringar mot köld och fukt.

Plasterna utvecklas hela tiden och blir allt lättare, starkare och mera anpassningsbara.

Det finns också flera råvaror än olja som kan användas för plastframställning. Plast kan tillverkas av förnyelsebara råvaror och plast kan också göras biologiskt nedbrytbar.


Källa: 16 sanningar om plast, utgiven av Plastinformationsrådet i Sverige.